Το HPCS δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2019. Tο “HPCS” και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του έχουν ζωτικό ρόλο στην εθνική και παγκόσμια διευκόλυνση του εμπορίου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας του “HPCS”  εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή τόσο των θαλάσσιων, οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών όσο και των υπηρεσιών εφοδιαστικής.