Μέσω της υπηρεσίας πλήρωσης εμπορευματοκιβωτίων o χρήστης μπορεί να αναθέσει ηλεκτρονικά την παραλαβή εμπορευμάτων και την αποθήκευσή τους στις κατάλληλες συνθήκες (ξηρού ή ψυχόμενου), την καθορισμένη ημερομηνία εξαγωγής τους και την μερική ή ολική πλήρωσή τους σε εμπορευματοκιβώτιο στο κατάλληλο τμήμα της αποθήκευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων.