Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για μη εγγεγραμμένους παραλήπτες φορτίου εδώ