Με τη λειτουργία του HPCS η κάθε ναυτιλιακή θα μπορεί να δημιουργεί Ηλεκτρονικές Εντολές Παράδοσης σε Διαχειριστή Τελωνειακά Υποκείμενης Αποθήκης ή  Ελεύθερης Ζώνης. Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Παράδοσης είναι δυνατό να δημιουργηθούν είτε καταχωρώντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα του HPCS ή με τη χρήση διεπαφής (Web Service Interface)

Τα ελάχιστα δεδομένα που θα απαιτούνται για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης θα είναι τα στοιχεία του Δικαιούχου της Ηλεκτρονικής Εντολής, με την εξαίρεση των Ηλεκτρονικών Εντολών που αφορούν παραδόσεις door-to-door όπου θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία του Δικαιούχου, του Κυρίου του Εμπορεύματος και του Τελωνειακού Αντιπροσώπου.

Με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης θα ενημερώνεται ο Δικαιούχος της ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει τη διαχείριση της Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης σε νέο Δικαιούχο. Ο τελευταίος Δικαιούχος δηλώνει τον Κύριο του Εμπορεύματος και λαμβάνει μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης. Ο Κύριος του Εμπορεύματος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ώστε να προβεί στην επιβεβαίωση των στοιχείων του και τη δήλωση/εξουσιοδότηση Τελωνειακού Αντιπροσώπου.

Ο Τελωνειακός Αντιπρόσωπος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την εκκρεμή Ηλεκτρονική Εντολή Παράδοσης ώστε να προβεί στην αποδοχή της εξουσιοδότησης.

Στις περιπτώσεις παραδόσεων door-to-door θα αποστέλλεται στον Δικαιούχο της Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης Μοναδικός Κωδικός Ασφαλείας (token) ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιείται στον Κύριο του Εμπορεύματος. Ο Κύριος του Εμπορεύματος θα λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω email που θα περιλαμβάνει hyperlink για συγκεκριμένη ιστοσελίδα όπου θα πρέπει να δηλώσει την αποδοχή της παράδοσης και τον ορισμένο Τελωνειακό Αντιπρόσωπο εν είδη εξουσιοδότησης.

Στις Ηλεκτρονικές Εντολές Παράδοσης θα είναι δυνατό να οριστεί Ημερομηνία Λήξης πέραν της οποίας δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω διεκπεραίωση της ενώ έχει προβλεφθεί και δυνατότητα Ανάκλησης Ηλεκτρονικής Εντολής Παράδοσης.