Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα (ΒΤΧ) είναι προσβάσιμη σε χρήστες που έχουν το ρόλο Τελωνειακού Αντιπροσώπου.

Με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί Ηλεκτρονική Διατακτική και ο χρήστης/Τελωνειακός Αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εξουσιοδότηση για την τέλεση των τελωνειακών διαδικασιών, θα δίνεται η δυνατότητα αίτησης έκδοσης Ηλεκτρονικής ΒΤΧ με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η Ηλεκτρονική ΒΤΧ με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται αυτόματα μέσω του HPCS στο Αρμόδιο Τελωνείο όπου διεκπεραιώνεται.

Ο χρήστης/Τελωνειακός Αντιπρόσωπος λαμβάνει ενημέρωση μέσω του HPCS για το αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης.