Η εφαρμογή Ανάθεσης Μεταφορικών Εργασιών (ΑΜΕ) είναι προσβάσιμη στους χρήστες που έχουν το ρόλο του μεταφορέα.

Οι μεταφορείς που έχουν κάνει εγγραφή στο ΑΜΕ έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τις εργασίες στους οδηγούς τους μέσω της πλατφόρμας του ΑΜΕ. Η εγγραφή στο σύστημα γίνεται κατόπιν αίτησης στο αρμόδιο τμήμα και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.