Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την παράδοση  ανταλλακτικών.